ชุดข้อมูลการวิเคราะห์การปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจและธุรกิจไม้

ชุดข้อมูลการวิเคราะห์รายงานสรุปผลการผลิตไม้สวนป่าประจำปีขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยแสดงข้อมูลประเภทไม้ ผลการผลิด-จำหน่าย เป็นสำคัญ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ฝ่ายสารสนเทศ
* อีเมลผู้ติดต่อ somsit.w@fio.co.th
* วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ พิกัด
* แหล่งที่มา รวบรวมจากชั้นข้อมูลสาธารณะที่เผยแพร่ใน website บัญชีชุดข้อมูลองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ http://catalog.fio.co.th/
* รูปแบบการเก็บข้อมูล HTML
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 23 มิถุนายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 23 มิถุนายน 2564
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar fio-admin
สร้างในระบบเมื่อ 23 มิถุนายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 2 สิงหาคม 2564