ข้อมูลรายชื่อสวนป่าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

แสดงรายชื่อสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ผ่านระบบการจัดการตามมาตรฐานของ FSC

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ฝ่ายนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ/ส่วนจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
* อีเมลผู้ติดต่อ inno.fio@gmail.com
* วัตถุประสงค์
 • ยุทธศาสตร์ชาติ
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา รายงาน/เอกสารส่วนป่าที่ได้รับรองมาตรฐาน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
  ข้อมูลอ้างอิง ใช่
  สร้างโดย Gravatar FIO
  สร้างในระบบเมื่อ 21 เมษายน 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 31 พฤษภาคม 2564