ข้อมูลอัตราค่าใช้จ่ายในการปลูกสร้างสวนป่า ตามกิจกรรม

จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบอัตราการปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ไม้สัก ยูคาลิปตัส และยางพารา และยังใช้คำนวณค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเพื่อประกอบการของบประมาณในการปลูกสร้างสวนป่า

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ฝ่ายบริหารจัดการสวนป่า/ส่วนวิจัยและพัฒนา
* อีเมลผู้ติดต่อ rdmanage.fio@gmail.com
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
อื่น ๆ ระบุ…ทุกครั้งที่มีการเห็นชอบการปรับปรุงอัตราการปลูกสร้างสวนป่า หรือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเสนอปรับปรุง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา มติที่ประชุม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาค และสำนักวิจัยพัฒนาและการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  สถิติทางการ
  สร้างโดย Gravatar FIO
  สร้างในระบบเมื่อ 21 เมษายน 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2566