ข้อมูลปริมาณชีวมวลจำแนกตามประเภทไม้

เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปีของมวลชีวภาพของชนิด/กลุ่มพรรณไม้ต่างๆ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ฝ่ายธุรกิจคาร์บอน สำนักธุรกิจคาร์บอนและนวัตกรรม
* อีเมลผู้ติดต่อ carboncredit.fio@gmail.com
* วัตถุประสงค์
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา 1. พื้นที่ อ้างอิงจาก สำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ 2. ความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปีของมวลชีวภาพของ ชนิด/กลุ่มพรรณไม้ต่างๆ อ้างอิงจาก คู่มือศักยภาพของพรรณไม้สำหรับส่งเสริมภายใต้โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดภาคป่าไม้ คณะวนศาสตร์
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล -
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 28 พฤษภาคม 2567
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 28 พฤษภาคม 2567
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ ไม่ใช่
สร้างโดย Gravatar fio-admin
สร้างในระบบเมื่อ 28 พฤษภาคม 2567
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 28 พฤษภาคม 2567