• ข้อมูลปริมาณชีวมวลจำแนกตามประเภทไม้ 45 total views 22 recent views

    เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปีของมวลชีวภาพของชนิด/กลุ่มพรรณไม้ต่างๆ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
    สำนักธุรกิจคาร์บอนและนวัตกรรม 28 พฤษภาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).